manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG NHÂN TẠO CVD KIỂU IIB

Vào tháng 4/2012 Phòng kiểm định Carlsbad của Viện ngọc học Hoa Kỳ đã kiểm định một viên kim cương mài giác tròn nặng 0,25 ct, màu nâu (L) và độ tinh khiết I-1.

KIM CƯƠNG NHÂN TẠO CVD KIỂU IIB

Vào tháng 4/2012 Phòng kiểm định Carlsbad của Viện ngọc học Hoa Kỳ đã kiểm định một viên kim cương mài giác tròn nặng 0,25 ct, màu nâu (L) và độ tinh khiết I-1.

Type IIb CVD Synthetic Diamond

Kim cương nhân tạo CVD kiểu IIb

Kim cương nhân tạo kiểu IIb là rất hiếm thấy.

Vào tháng 4/2012 Phòng kiểm định Carlsbad của Viện ngọc học Hoa Kỳ đã kiểm định một viên kim cương mài giác tròn nặng 0,25 ct, màu nâu (L) và độ tinh khiết I-1. Với độ phóng đại lớn thấy rõ đường bừa , chiếu tia cực tím UV song dài có huỳnh quang màu vàng rất yếu, chiếu tia cực tím UV sóng ngắn thì có màu da cam yếu.Không thấy phát lân quang và dẫn điện. Quan sát bằng “DiamondView” thì thấy lân quang màu đỏ da cam vừa phải, màu tía nhẹ và hai vòng đồng tâm huỳnh quang màu xanh , hiện tượng đó cũng thương gặp trong trong các viên kim cương CVD.

Phổ hấp phụ hồng ngoại không phát hiện nitrogen nhưng có phổ hấp phụ yếu tại 2800 cm-1, chứng tỏ có tạp chất bore.

GIA kết luận viên kim cương đó thuộc loại kim cương nhân tạo kiểu IIb.

 Hình đáy : Nhìn qua “DiamondView” thấy những vùng đỏ da cam và xanh do huỳnh quang, bao gồm hai vòng huỳnh quang màu xanh đồng tâm.

                                                          

Sally Eaton-Magaña
GIA, Carlsba